آیین خوانش اوستای “اورمزد یشت” در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای اورمزدیشت در روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ برابر با اورمزد و امرداد ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۸ با خوانش موبد رستم کاووسیان زاده در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد.
شایان ذکر است دور اول رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” همزمان با خوانش اوستای اورمزد یشت در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو) برگزار شد. شرکت کنندگان برگه های رقابت را دریافت نمودند و باید پس از تکمیل آن را در روز ۶ امرداد ۱۴۰۲ همزمان با آیین خوانش اوستای آبزور تحویل دهند و برگ مرحله دوم را دریافت نمایند.
در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.

اسکرول به بالا