آیین خوانش همگانی اوستای “آبزور” و دور دوم رقابت های دانش آموزی “یشت تا یشت” برگزار شد

همزمان با آیین خوانش اوستای آبزور در کتابخانه زرتشتیان یزد (واقع در محوطه کدخدا جنب آتشکده یزد)، دور دوم رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” برگزار گردید. این رقابت در سه مرحله برگزار می گردد ، دور نخست آن در روز اورمزد و بهمن برگزار گردید که با استقبال زیاد دانش آموزان زرتشتی همراه بود.
دانش آموزان پاسخ سوالات طراحی شده توسط کارگروه آموزش و پژوهش کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان یزد را در هر مرحله تحویل داده و سوالات جدید را دریافت می نمایند تا دور سوم و پایانی این رقابت که در روز ورهرام ایزد و بهمن ماه برگزار می گردد.
آیین یشت خوانی با آوای موبد فریبا مالی و خوانش اوستای آبزور آغاز گردید و با سخنرانی موبد مهربان پولادی فرنشین انجمن موبدان و موبدیاران تهران و سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد همراه بود
در پایان از باشندگان در آیین یشت خوانی پذیرایی به عمل آمد.

اسکرول به بالا