آیین واج یشت گاهانبار چهره “میدیوشهم گاه” در آتشکده یزد برگزار شد
انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران ایران، گاهنبار چهره ی “میدیوشهم گاه” را در آتشکده ورهرام یزد برگزار کرد.
این مراسم با یسناخوانی موبد مهربان پولادی از نیمه شب در یزشن خانه آتشکده آغاز شد و آیین اوستاخوانی گاهنبار از ساعت 4:30 بامداد جمعه 8 تیرماه 1403 خورشیدی برابر با روز خیر ایزد و تیرماه 3762 زرتشتی با همازوری موبدان خرمن خسرویانی، فریبا مالی، رستم کاووسیان زاده، خدامراد گنجی، شاهبهرام بلیوانی، ایرج دهموبد، بمان کیانی و مهربان آفرین و باشندگی همکیشان، در آتشکده ورهرام یزد برگزار گردید. پس از خوانش اوستای این مراسم آیینی، موبد مهربان پولادی، ضمن قدردانی از باشندگان،درباره فلسفه گاهانبار و نحوه شکل گیری آن و دلیل برجا ماندن این آیین سخنرانی نمودند.
در پایان، باشندگان با لرک و شربت هوم و صبحانه پذیرایی شدند.

اسکرول به بالا