آیین واج یشت گاهنبار چهره “میدیوشهم گاه” در آتشکده یزد برگزار شد.
انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران تهران و یزد، گاهنبار چهره ی “میدیوشهم گاه” را در آتشکده ورهرام یزد برگزار کرد.
این مراسم با یسناخوانی موبد مهراب وحیدی از نیمه شب در یزشن خانه آتشکده آغاز شد و آیین اوستاخوانی گاهنبار از ساعت ۴:۳۰ بامداد پنجشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۲ خورشیدی برابر با روز خیر ایزد و تیر ماه ۳۷۶۱ زرتشتی با همازوری موبدان رستم کاووسیان زاده، خدامراد گنجی، شاهبهرام بلیوانی و ایرج دهموبد و باشندگی همکیشان، در آتشکده ورهرام یزد برگزار گردید. پس از خوانش اوستای این مراسم آیینی، موبد مهراب وحیدی، ضمن قدردانی از باشندگان، از انجمن ها درخواست نمودند تا شرایطی فراهم کنند تا دانش آموزان و جوانان بیشتر در این آیین ها شرکت کنند و از باشندگی نوجوان در این آیین ابزار خرسندی نموده. همچنین بیان نمود تا بار فرهنگی مراسم باید فزونی یابد تا علاقه مندان بیشتری در چنین آیین هایی حضور یابند.
در پایان، باشندگان با لرک و شربت هوم و صبحانه پذیرایی شدند.
شایان ذکر است بخشی از هزینه پذیرایی صبحانه و لرک این مراسم از دهش خیراندیشان تامین گردید.

اسکرول به بالا