آیین واج یشت گهنبار چهره میدیوزرم گاه

آیین واج یشت چهره “میدیوزرم گاه”، کهن آیینی ست که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چهره‌ی گاهانبار در جایگاه “یزشنگاه” یا “یشت خانه” آتشکده برگزار می شود.
دمیدن آفتاب، نشان از آغاز چهره‌ی گاهانبار دارد. هر چهره پنج روز است و با دمیدن آفتاب موبدان گرد سفره‌ای دیگر اوستا و گاهانبار می‌خوانند.
آیین واج یشت چهره “میدیوزرم گاه” در روز دوشنبه مورخ 10/02/1403 برابر با خیر ایزد و اردیبهشت ماه 3762 زرتشتی در ساعت 4:45 بامداد در آتشکده ورهرام یزد با حضور همکیشان برگزار می گردد.
شایان ذکر است این آیین با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران ایران برگزار می شود

اسکرول به بالا