آیین پرسه اورمزد و تیرماه در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد

آیین پرسه اورمزد و تیرماه در روز دوشنبه ۲۹ خورداد ماه ۱۴۰۲ برابر با اورمزد و تیرماه ۳۷۶۱ زرتشتی توسط انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران یزد در ساعت ۱۸ در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد.
خوانش اوستای پرسه، توسط موبدان بمان کیانی، پرویز مالی، بهروز نجمی زاده، شاهبهرام بلیوانی، رستم کاووسیان زاده و ایرج دهموبد اجرا شد.
پس از پایان اوستاخوانی، موبد شاهبهرام بلیوانی سخنانی پیرامون تاریخچه و دلیل برگزاری پرسه اورمزد و تیرماه ایراد فرمودند.
سپس، سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد، نیز ضمن درود به روان درگذشتگان، پیرامون مسائل پیش آمده اخیر در انجمن زرتشتیان یزد سخنرانی کردند.
در پایان از باشندگان با میوه و لرک پذیرایی به عمل آمد.

اسکرول به بالا