اساسنامه انجمن زرتشتیان یزد

فصل یکم : در اساس و منظور:

ماده 1 – برای اداره و سرپرستی امور دینی ،  آموزش و فرهنگی ، امور اجتماعی ، بهداشتی ، خیریه ، موقوفه رفاهی دارائی و سایر کارهای مربوط به زرتشتیان ساکن در محله زرتشتیان یزد موسسه ای بنام انجمن زرتشتیان یزد از سوی جماعت زرتشتیان داوطلب ساکن در محل برای مدت نامحدود تشکیل و به همین نام دارای مهر و عنوان است و در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده میشود

تبصره 1- مقصود از محله و حوزه جغرافیایی انجمن محدوده ای است که در عرف جامعه زرتشتی یزد محله نامیده میشود

ماده 2- انجمن موسسه ای است غیر سیاسی و به هیچ حزب و دسته ساسی وابستگی ندارد و اعضای آن بنام انجمن مجاز به داشتن فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب و گروه های سیاسی نمیباشند

ماده 3- انجمن و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات این اساسنامه اعلام میدارند

ماده 4- گردش کار هیئت مدیره انجمن 3 سال خورشیدی است

ماده 5- مرکز اصلی انجمن در خیابان سلمان فارسی – کوچه معبد زرتشتیان و محدوده جغرافیایی فعالیت آن محله زرتشتی نشین شهر یزد است ولی میتواند با کسب مجوز از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب شعباتی در دیگر نقاط زرتشتی نشین دایر نماید

تبصره – تغییر مکان اصلی انجمن از ساختمانی به ساختمان دیگر در محدوده منوط به تصویب هیئت مدیره انجمن و اطلاع استانداری است و مراتب باید به اگاهی زرتشتیان محل نیز برسد.

ماده 6- انجمن با زرتشتیان دیگر کشورها و همکیشان ایرانی مقیم داخل یا خارج از کشور و سایر انجمنها و ارگانهای زرتشتیان داخل یا خارج از ایران میتواند با رعایت مقررات جمهوری اسلامی ایران ارتباط دینی داشته باشد و در این زمینه مبادرت به تشکیل سمینارها و کنگره های زرتشتیان بنماید

تبصره – انجمن در تشکیل سمینارها و کنگره ها و گردهمایی هایی که زرتشتیان میتواند از محققان و پژوهندگان دینی و فرهنگی ایرانی دعوت و از دانش و پژوهش ایشان استفاده نماید

ماده 7- انجمن هیچ نوع رابطه سیاسی با انجمنهای سایر اقلیتهای دینی کشور ندارد ولی میتواند از نظر فرهنگی و اجتماعی و دیگر موارد در حدود تصویب نامه ها و دستورالعملهای قانونی در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشته باشد

ماده 8- نگاهداری سرپرستی و اداره کردن کلیه بناها و موسسات دینی آموزشی و فرهنگی ، خیریه ، درمانی اجتماعی و رفاهی ( وابسته و متعلق به انجمن زرتشتیان یزد) و نیز اموال منقول و غیر منقولی که در هر محل برای نگاهداری و توسعه آنها تخصیص یافته است یا خواهند یافت نیز از هدفهای انجمن است

ماده 9- درآمد و هزینه ای انجمن و منافع مالی از محل دریافتی های حاصل از حق عضویت اختیاری کمکهای اهدایی افراد یا موسسات زرتشتی اعانات و وجوه جمع آوری شده و اموال منقول و غیر منقول و موقوفات و بریات تابعه آن و سایر منابع حقیقی و یا حقوقی تامین میگردد

ماده 10- دادن امکانات رفاهی و کمک مالی به دانش آموزان ، دانشجویان ، و کارآموزان نیازمند در مراحل مختلف تحصیلی و همکاری با انجمن اولیاء و مربیان موسسات فرهنگی و رفع نیازمندیهای جوانان برای تشکیل خانواده یا احراز شغل مناسب و رسیدگی به وضع زندگی سالمندان ، معلولین و مستمندان زرتشتی در همه موارد و مراحل و در حد توانایی از دیگر هدفهای انجمن است

فصل دوم : سازمان وظایف :

بخش نخست – عضویت و شرایط آن :

ماده 11- انجمن زرتشتیان محله یزد از بین زرتشتیان داوطلب و واجد شرایط زیر عضو دائمی میپذیرد.

1- به زرتشتی بودن مشهور یا دارای کارت شناسایی زرتشتیان باشند.

2- از حقوق اجتماعی محروم نگردیده و وابسته به سازمانهای ضد مردمی طاغوت و گروهکهای ضد انقلابی نباشد.

3- کمتر از 16 سال نداشته باشد.

4- ساکن در محدوده جغرافیایی انجمن باشند ( حداقل سابقه سکونت یکماه میباشد)

5- تبعه ایران بوده و التزام خود را به اساسنامه و آیین نامه و مصوبات انجمن اعلام دارند.

6- پرداخت منظم حق عضویت را بپذیرد.

7- دوتن از اعضای انجمن کتباً معرف آنها باشند.

تبصره 1- پذیرش زرتشتیان واجد شرایط به عضویت انجمن باید به تایید و تصویب هیئت مدیره انجمن برسد.

تبصره 2- هیئت مدیره انجمن مجاز است با ارائه دلیل درخواست عضویت فرد یا افرادی را نپذیرد یا عضویت شخص یا اشخاص را باطل نماید.

تبصره 3- هیئت مدیره انجمن میتواند شرایط عضویت را بنا به ضرورت تغییر دهد و کم یا زیاد نماید. در صورت هرگونه تغییری مراتب باید به تایید کمیسیون ماده 10 ( از طریق استانداری یزد ) برسد.

بدیهی است تغییرات یاد شده به تنهایی موجب لغو عضویت اعضای سابق نخواهد شد

تبصره 4- اعضای انجمن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی ندارند.

بخش دوم – هیئت مدیره انجمن

ماده 12- برای انجام تکالیف انجمن 11 ( یازده) نفر بعنوان نمایندگان اصلی و 3 ( سه ) نفر بعنوان علی البدل از بین کاندیداهایی که واجد شرایط ماده 12 این اساسنامه میباشد با رای مخفی و اکثریت نسبی زرتشتیان هر سه سال یک مرتبه برگزیده و معرفی خواهند شد

تبصره 1- عضویت هیئت مدیره انجمن افتخاری بوده و هیچ یک از اعضا به هیچ عنوان حق دریافت وجه حقوقی یا پاداش را از انجمن نخواهند داشت مگر عضوی از هیئت مدیره که به سمت سرپرست دبیرخانه بطور موظف و تمام وقت در دبیرخانه انجمن انجام وظیفه نماید.

تبصره 2-   در صورتیکه با ورود نمایندگان علی البدل ، تعداد اعضا اصلی بحد نصاب نرسد هیئت مدیره انجمن با تشکیل مجمع همگانی فوق العاده نسبت به انتخاب افراد لازم طبق شرایط پیش بینی شده در اساسنامه اقدام خواهد کرد

ماده 13- اعضای هیئت مدیره ( انتخاب شوندگان ) باید دارای شرایط زیر باشند

1- از پدر و مادر زرتشتی متولد و استوار به آیین و سنن زرتشتی بوده و به شکست آنها مشهور نباشد.

2- از حقوق اجتماعی محروم نگردیده و وابسته به نهادهای ضد دینی و ضد میهنی نباشد

3-دست کم 25سال تمام داشته باشند.

4- اهل و ساکن محله یزد و یا لااقل از سه ماه بیش از انتخابات در محله یزد ساکن باشد.

5- از حقوق بگیران انجمن یا مستاجران املاک انجمن و نیز از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات آن دوره نباشد (سمت سرپرستی دبیرخانه انجمن از این شرط مستثنی است )

6- خواندن و نوشتن فارسی بدانند و تبعه ایران باشد

7- اختلال حواس و انشعاب فکری نداشته و به نابخردی و نا درستی شناخته نشده باشند

8- به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی ملتزم و متعهد باشد

بخش دوم: مجمع همگانی:

ماده 14- مجمع همگانی مرکب است از زرتشتیانی که واجد شرایط ماده 11 باشند

ماده 15- مجمع همگانی عادی هر یک سال یکبار بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انجمن در خصوص موارد زیر تشکیل میشود

1- انتخاب اعضای هیئت نظارت جهت برگزاری انتخابات گردش جدید انجمن

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن ( هر سه سال یکبار)

3- استماع و رسیدگی گزارش هیئت مدیره یا بازرسان

4- تصویب پیشنهاد های هیئت مدیره

5- تعیین خط مشی انجمن

6- انتخاب بازرس یا بازرسان انجمن

ماده 16-مجمع همگانی فوق العاده بنا به ضرورت پیش بینی شده در اساسنامه یا بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره انجمن یا بنا به پیشنهاد بازرس یا بازرسان انجمن و یا به درخواست حداقل یک سوم اعضای انجمن (با رعایت تشریفات قانون تجارت) در خصوص موارد زیر تشکیل میشود در ضمن مجمع همگانی فوق العاده میباشد با دعوت کتبی از اعضاء تشکیل شود.

1-تصمیم گیری در مورد انحلال انجمن _طبق ماده 44)

2-انتخاب هیئت تصفیه در صورت انحلال انجمن

3-تغییر مفاد اساسنامه

4-تعیین تکلیف گردش خاصی از انجمن که اکثریت نمایندگان آن استعفا داده باشند.(در صورتیکه حداقل سه ماه به تشکیل مجمع همگانی عادی مانده باشد)

تبصره 1-مجمع همگانی بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور و کارهای انجمن و جماعت است و تصمیمات آن در کلیه موارد قاطع و در خور پیروی است.تشکیل مجمع همگانی باید با اطلاع و اجازه استانداری باشد و دستور کار محل و تاریخ تشکیل هر مجمع باید حداقل دو هفته پیش از تشکیل آن از سوی دبیرخانه انجمن به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن برسد و نیز مراتب جهت اطلاع کمیسیون ماده 10به آگاهی استانداری یزد خواهد رسد.

تبصره2-جلسات مجامع همگانی توسط هیئت رئیسه ای که مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود که با اطلاع نامزدی خود در مجمع و تایید اکثریت نسبی حاضران در جلسه انتخاب میشود.

تبصره3-مجامع همگانی عادی با رعایت تشریفات قانون تجارت از اجتماع-نصف بعلاوه یک نفر از اعضای انجمن تشکیل و جهت تصویب هر موضوعی نصف بعلاوه یک آراء حاضر کافی خواهد بود و اگر در مرحله اول اکثریت کافی وجود نداشت در جلسه دوم که به فاصله پانزده روز تشکیل خواهد شد با هر اکثریتی بحث و تصمیمات  متخذه با اکثریت نصف بعلاوه یک معتبر و لازم الجرا خواهد بود.

تبصره4-مجامع همگانی فوق العاده از اجتماع نصف بعلاوه یک نفر از اعضای انجمن رسمی است و اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور بیش از یک سوم از اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره5-تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همراه با اکثریت دوم سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

بخش سوم- گزینش و چگونگی آن:

ماده 17-یکماه پیش از پایان هر گردش و پس از اخذ مجوز از استانداری پیشنهاد تشکیل مجمع همگانی و زمان و مکان آن از سوی هیئت مدیره انجمن کتباً به اطلاع همه اعضای انجمن خواهد رسید.مجمع همگانی پس از رسمیت هیئت نظارت بر انتخابات را بر می گزینند سپس از بین کسانی که در همان جلسه داوطلب میشوند حداقل یکنفر و یا حداکثر سه نفر را به عنوان بازرس برای مدت یکسال برمیگزینند(انتخاب مجدد هر بازرس برای سالهای بعد نیز بلامانع است)آنگاه مراتب را صورتجلسه و جریان امر را طی آگهی به اطلاع کلیه زرتشتیان محل و نیز استانداری یزد میرساند.

تبصره1-بازرسان باید دارای شرایط ماده 13 این اساسنامه باشد و انجام وظیفه آنها افتخاری است.

تبصره2-بازرس یا هیئت بازرسان وظیفه نظارت بر رعایت دقیق اساسنامه توسط هیات مدیره انجمن را بعهده دارد.هیئت مدیره موظف است کلیه دفاتر و منابع انجمن را در اختیار بازرسان در صورت مراجعه قرار دهد.ضمناً بازرس یا هیئت بازرسان میتواند هر گاه لازم بداند از هیئت مدیره انجمن درخواست دعوت به تشکیل مجمع همگانی فوق العاده را بنماید و هیئت مدیره موظف است مجمع همگانی را در اسرع وقت طبق اساسنامه و پس از کسب مجوز از استانداری تشکیل دهد و اگر هیئت مدیره به وظیفه خود عمل نکند بازرسان میتوانند راساً به این کار اقدام نمایند.

ماده18-انتخابات اعضای هیئت مدیره را بازرسان هر گردش انجمن حتی الامکان در یکی از روزهای تعطیل و زیر نظرو با مسیولیت هیئت نظارت بر انتخابات پس از کسب محوز از استانداری انجام میگیرد و اعضای جدید از بین کاندیداهائی که صلاحیت آنان توسط هیئت نظارت ئ نیز استانداری یزد تایید شده است با رای مخفی و اکثریت نسبی اعضای انجمن انتخاب و صورت مجلس انتخابات تنظیم و یک نسخه از آن در انجمن بایگانی میشود.

تبصره:اعضای اصلی هیئت نظارت بر انتخابات پنج نفرند که با اعلام نامزدی خود در مجمع همگانی و تایید اکثریت نسبی حاضران در جلسه برگزیده و معرفی میشوند.ایت هیئت شامل رئیس نایب رئیس دو منشی و یکنفر ناظر خواهد بودسه نفر نیز بعنوان اعضای علی البدل برگزیده میشوند.

ماده19-هیئت نظارت بر انتخابات حداکثر تا ده روز پس از انتخاب شدن طی اطلاعیه ای شرایط عضویت در هیئت مدیره انجمن(شرایط انتخاب شوندگان) و مهلت و محل ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره را به اطلاع اعضاء میرساند

ماده20-هیئت نظارت پس از پایان مهلت مقرر برای ثبت نام کاندیداها و بررسیهای لازم حداکثر پس از یک هفته اسامی کاندیداهای تائید شده را جهت بررسی در کمیسیون ماده 10 به استانداری یزد ارسال میدارد و اسامی را پس از تائید کمیسیون مذکور بلافاصله جهت اطلاع  اعضاء آگهی مینماید.همچنین هئیت نظارت موظف است زمانی را جهت اخذ اعتراضات تعیین و ذیل آگهی مذکور قید نماید این مدت کمتر از هفت روز و بیشتر از 10 روز نخواهد بود.

ماده 21-هئیت نظارت پس از رسیدگی به اعتراضات وارده حداکثر پس از 15 روز با کسب مجوز از کمیسیون ماده10 استانداری پیشنهاد تشکیل مجمع همگانی دوم جهت تشکیل اعضای هئیت مدیره گردش آینده انجمن و زمان و مکان آن را ضمن اعلام مجدد نام کاندیداها پس از تجدید نظر به اطلاع اعضاء میرساند

ماده22-انتخابات اعضای هیئت مدیره گردش آینده در مجمع همگانی دوم و زیر نظر هیئت نظارت انجام خواهد شد حد نصاب آراء برای انتخابات شدن کسب اکثریت نسبی خواهد بود.

تبصره-هیئت نظارت بلافاصله شمارش آراء ا آغاز و پس از برگزیده شده اعضای جدید هیئت مدیره انجمن صورت جلسه مربوطه را تنظیم و نتیجه آراء را به آگاهی اعضاء میرساند.ضمناً هیئت نظارت موظف است زمانی را جهت اخذ اعتراضات و شکایات اعضاء در مورد انتخابات تعیین و به اطلاع آنان برساند.این مدت بیشتر از هفت روز نخواهد بود.هیئت نظارت پس از رسیدگی به اعتراضات وارده صورت جلسه انتخابات و نتایج بررسی را جهت انجام مراحل قانونی به استانداری یزد ارسال خواهد کرد و نیز اسامی اعضای جدید هیئت مدیره را به آگاهی زرتشتیان محل خواهد رساند.نسخه ای از آگهی مذکور بجای اعتبارنامه اعضاء در انجمن بایگانی میشود.

ماده23-اگر هیئت مدیره انجمن حداکثر تا پایان هر گردش یر طبق ماده 17 عمل نکرد رئیس انجمن با نایب رئیس و یا بازرس یا هیات بازرسان میتواند راساً پیشنهاد تشکیل مجمع همگانی را به اطلاع استانداری به مردم آگهی نماید.

تبصره1-اگر علاوه بر ماده17 ماده23 اساسنامه نیز حداکثرتا یکماه پس از پایان هر گردش اجرا نگردید مردم خود میتوانند ضمن اعتراض به استانداری یزد بر اساس پیشنهاد حداقل نصف بعلاوه یکنفر از زرتشتیانی که واجد شزایط ماده 11 باشند مجمع  همگانی را پس از اخذ مجوز از استانداری تشکیل و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

تبصره2-جلسات هیئت مدیره انجمن همواره با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت میابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود مگر اینکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

تبصره3-پس از پایان  هر گردش اگر گردش جدید به هر دلیلی تشکیل نگردید هیئت مدیره انجمن گردش پیش موظف است کلیه تکالیف انجمن را انجام دهد و اگر انجمن گردش پیش تشکیل نگردد هیئت رئیسه آن انجمن موظف است آن دسته از تکالیف انجمن را که مستلزم تصمیم گیریهای تازه نباشد در زمان فترت انجام دهد.

بخش چهارم-تشکیلات اداری انجمن:

ماده24-اعضای هیئت مدیره یا بازرسان انجمن که انجمن نمایندگان منتخب مردم هستند موظفند جهت ابراز وفاداری و پایبندی به مصالح جامه و نیز حسن انجام وظیفه محول شده در این اساسنامه طی تشریفاتی مراسم پیمان به جا اوردند و پیمان نامه را امضاء نمایند.

تبصره-اگر نمایندگی در جلسه نخست حضور نداشته باشد باید در نخستین جلسه رسمی انجمن مراسم پیمان را بجا اورده و ذیل پیمان نامه را امضاء نمایند.

ماده25-اعضای هیئت مدیره مکلفند پس از انجام مراسم پیمان نخستین جلسه خود را ظرف یک هفته تشکیل داده و از بین خود هیئت رئیسه پنج نفره ای راکه عبارت از رئیس نایب رئیس دبیر(منشی) حسابدار و خزانه دار هستند با رای مخفی انتخاب و وظایف هر کدام را مشخص نمایند.نسخه ای از صورتجلسه مزبور باید جهت اطلاع به استانداری یزد ارسال شود.مهر انجمن در اختیار دبیر انجمن و در غیاب وی در اختیار رئیس و در نبودن رئیس در اختیار نایب رئیس قرار میگیرد که در هر صورت بایستی مهر و کلیه اسناد انجمن در محل انجمن محافظت و نگهداری شود.

ماده26-شرح وظایف و اختیارات اعضای هیئت مدیره انجمن در هر گردشدر صورت لزوم بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تنظیم و پس از تصویب اکثریت اعضای هیئت مدیره اجرا خواهد شد.

ماده27-اداره جلسات هیات مدیره انجمن بشرح زیر است.

1-جلسات هیئت مدیره انجمن توسط رئیس و در غیاب وی توسط نایب رئیس و در نبودن نایب رئیس توسط بوسیله دبیر اداره خواهد شد.

2-صورتجلسه های هیئت مدیره انجمن به امضای اعضای حاضر در جلسه و خلاصه گزارشات در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء دبیر میرسد.

3-جلسات هیئت مدیره انجمن باید حداقل 15روز یکبار برگزار شود و در صورت لزوم جلسه های فوق العاده تشکیل میگردد و کلیه جلسه های هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یکنفر رسمیت می یابد.

4-سمت های نمایندگان انجمن در موسسات وابسته به انجمن و نیز کمیسیون های انجمن و سایر موسسات یا
گرد هم آئی هایی که در جهت هماهنگی در امور زرتشتیان عمل میکنند کاملاً افتخاری است مگر سمت سرپرستی دبیرخانه که ممکن است پس از تصویب هیئت مدیره انجمن بصورت کارمند موظف انجام وظیفه نماید.

ماده28-جلسات هیئت مدیره انجمن علنی است و زرتشتیان میتوانند در جلسات شرکت نمایند مگر اینکه حداقل 4/3(سه چهارم)اعضای  هیئت مدیره این تشخیص را ندهند.

تبصره1-کلیه شرکت کنندگان در جلسات علنی انجمن باید دارای شرایط ماده 12 اساسنامه باشند. تعداد شرکت کنندگان درهر جلسه باید به ترتیب ثبت نام قبلی در دبیرخانه برحسب گنجایش سالن از طرف هیئت مدیره انجمن تعیین گردد.

تبصره2-شرکت کنندگان با در دست داشتن مجوز ورود به جلسه حق حضور دارند و در جلسات تابع ضوابط و مقررات حاکم بر جلسه هستند و حق رای ندارند و نباید حضورشان موجب اخلال در جلسه گردد که ریاست جلسه مجوز به اجرای آئین نامه انظباطی شود.

ماده29-هر گاه استعفای تعدادی از اعضای هیئت مدیره به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسه رسمی انجمن گردد قابل قبول را طرح در هیئت مدیره نیست و باید در مجمع همگانی مطرح گردد.

ماده30-هر گاه یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن مسافرت نماید که بیش از سه ماه به طول  انجامد یا از جهان درگذرد یا فاقد یکی از شرایط انتخاب شوندگان(ماده13) گردد مستغفی شناخته میشود.

همچنین سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب غیبت بدون عذر موجه در طول یکسال به تشخیص هیئت مدیره به منزله استعفاء تلقی شده و بجای وی از اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آراء دعوت به همکاری برای بقیه مدت خواهد شد.

تبصره-در صورتیکه عضو مستغفی از اعضای هیئت رئیسه انجمن باشد تجدید انتخابات هیئت رئیسه اعم از کل یا جزء باید به اطلاع زرتشتیان محل و نیز استانداری یزد (جهت استحضار کمیسیون ماده10) برسد.

ماده31-هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره انجمن پس از انجام مراسم پیمان نمیتوانند از عضویت هیئت مدیره کناره گیری کنند مگر بنا به تشخیص هیئت مدیره انجمن که دارای عذر موجه باشند و یا طبق ماده 30 صلاحیت عضویت انجمن از آنان سلب گردد.

ماده32-در پایان هر گردش تا نخستین جلسه بعد( زمان انتخابات هیئت رئیسه جدید) هیئت مدیره سابق طبق  تبصره3 ماده23کماکان مسئول امور انجمن و اداره آن میباشد.

ماده33-هیئت مدیره انجمن میتواند در اجرای هدفهای مندرج در اساسنامه برحسب مورد کمیسیون های داخلی انجمن را طبق آئین نامه مربوطه تشکیل دهد .

تبصره: مصوبات کمیسیونها پس از تصویب در هیت مدیره انجمن قابل اجرا است .

ماده34-زرتشتیان سایر کشورها که مقیم ایران شوند میتوانند پس از موافقت هیئت مدیره انجمن و با رعایت مقررات کشوری از تاسیسات و خدمات انجمن استفاده نمایند.

فصل سوم-اختیارات انجمن:

ماده35-اختیارات انجمن به شرح زیر  است:

1-سرپرستی نگاهداری و ایجاد و تعمیر موسسات دینی فرهنگی بهداشتی و درمانی اجتماعی و خیریه ورزشی و تفریحی پذیرشگاهها نیایشگاهها زیارتگاهها و کتابخانه ها و آرامگاه در حوزه فعالیت انجمن

تبصره-نگاهداری اموال و وصول مطالبات کلیه موسسات انجمن و اموال سپرده به آن

2-حفظ و احیاء برگزاری مراسم دینی و سنی جشنها و زیارتگاهها و انجام مراسم مربوط به درگذشتگان

3-نشر و بررسی و نقل هر گونه کتاب جزوه آگهی مجله روزنامه ماهنامه سالنامه و هر نشریه دیگری که با فرهنگ دینی و باستانی زرتشتیان در رابطه باشد و در صورت لزوم حق اعتراض نسبت به کیفیت آنها به مراجع ذیصلاح کشور را دارد.

تبصره-انتشار هر گونه کتاب نشریه باید با رعایت کامل قانونی مطبوعات کشور انجام گیرد.

4-رسیدگی به امور مذهبی زرتشتیان محله یزد به استناد منابع معتبر دینی با بیانیه مراجع ذیصلاح مذهبی و پاسداری از سنتها و آئین های بایسته دینی و ملی و گسترش آنها در بین جماعت زرتشتی ساکن در محل

5-رسیدگی و حل و فصل اختلافات مذهبی و اجتماعی و دعاوی زرتشتیان در چهار چوب مقررات دینی زرتشتی و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران.

6-برگزاری جلسه های سخنرانی در موسسات زرتشتی تحت تولیت با سرپرستی در محدوده جغرافیایی فعالیت خویش در کلیه امور مربوط به جامعه زرتشتی.

7-همکاری و همفکری با سایر انجمن ها سازمانها کانون ها و باشگاههای زرتشتی و دیگر ارگانهای ذیربط در جهت پیشبرد اهداف انجمن.

8-آموزش و پرورش مربیان کلاسهای دینی و دایر کردن کلاسهای ویژه آموزش مطالب دینی تاریخی فرهنگی هنری و غیره در تمام سطوح با همکاری مراجع یا ارگانهای ذیصلاح اجتماعی در حوزه جغرافیایی انجمن.

تبصره-تایید نمرات کلاس دینی و گزارش آن به اداره آموزش و پرورش مربوطه

9-تشکیل سمینارها و کنگره های ملی و جهانی درباره مبانی دینی سنتی تاریخی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی زرتشتیان و دعوت از نمایندگان و متقابلاً دادن توصیه و ارائه پیشنهادهای مفید در رابطه با امور مذکور و تعیین و اعزام نماینده به ارگانها سمینارها و کنگره هائی که در جهت اهداف و برنامه های انجمن عمل میکنند.

10-انجام کلیه امور اداری از قبیل انتخابات و انتقال رئیس و دبیرخانه و سایر کارمندان انجمن روسا و مدیران کمیسیونها و اعضای آنها سرپرستان و کارمندان کلیه موسسات تحت سرپرستی انجمن و تصویب و تامین بودجه و هزینه آنها و تهیه خلاصه حساب درآمد و هزینه و نیز ترازنامه تعریف بودجه در پایان هر سال.

تبصره1-بازرس حساب انجمن گردش پیش و پخش صورتحساب آن.

تبصره2-تنظیم گزارش مالی و انتشار آن در پایان هر گردش انجمن.

11-قبول تولیت و رعایت و اداره نمودن موقوفات انجمن بر طبق موازین آئین زرتشتی و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

12-تدوین و تصویب آئین نامه های داخلی و نظارت بر اجرای آنها.

13-هیئت مدیره انجمن میتواند طرح بهره برداری و تبدیل به احسن املاک و منابع مالی متعلق به انجمن و جماعت ساکن محله را پس از تصویب نصف بعلاوه یکنفر از اعضای هیئت مدیره تنظیم و در دستور خاص مجمع همگانی قرار دهد تا پس از تصویب آن را به مورد اجرا بگذارد.

14-اجاره و استیجار املاک و مستغلات انجمن.

15-انتقال و قبول انتقال حساب در بانکها و سایر موسسات.

16-امضای نامه های و استاد مالی و دریافت و جمع آوری هر وجهی.

17-وام دادن و وام گرفتن در حدود نیازمندی چس از تصویب نصف بعلاوه یکنفر از اعضای هیئت مدیره انجمن.

18تعیین وکیل یا نماینده تام الاختیار در تمام مراجع و مراحل قانونی اعم از حقوقی و کیفری در دادکاههای کشوری و ادارات دولتی و بنگاه های و محاضر رسمی و سازمانها و نهادها در ارتباط با اشخاص حقیقی یا حقوی با حق توکیل به غیر و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی بطور کامل آنگونه که مسئولیت آنان همانند مسیولیت وکیل در مقابل موکل است.

19-تعیین داور و کارشناس یا عزل آنها.

20-عزل وکیل یا نماینده و فصل دعاوی به صلح و هر گونه اختیار قانونی و حقوقی که برای انجام و اجرای امور مربوط به انجمن لازم باشد.

21-گواهی و شناسائی افراد زرتشتی و صدور گواهی نامه زرتشتی برای زرتشتیان که ساکن محله یزد هستند و معرفی آنان به انجمن یا ارگانی که مسئول صدور کارت شناسائی زرتشتی میباشد.

22-گواهی امضاء و گواهی استشهادی محلی و صدور گواهینامه زرتشتی بودن به ارگانهایی که اطمینان در شناخت افراد زرتشتی را ضروری می دانند .

23-انجام هر گونه تشریفاتی که برای متابعت از قوانین و نظامات کشوری لازم باشد .

24-تشکیل صندوق ها و  موسسات خیریه و سرپرستی و اداه آنها با همکاری و هماهنگی سایر انجمن ها و موسسات ذیربط

25-ایجاد تعاونی های تولید و توزیع و سرپرستی و اداره آنها با همکاری و هماهنگی سایر انجمن ها و موسسات ذیربط

26-ایجاد و اداره مراکز نگهداری کودکان و سالمندان در محله زرتشتی نشین یزد

27-برگزاری گردشهای علمی ، تحقیقی و تفریحی

28-برپایی نمایشگاههای گوناگون در ارتباط با هدفهای انجمن در چارچوب و مقررات جاری کشور

29-نشر و  بررسی و نقد هرگونه نوار صفحه و تهیه نمایش و نقد هر گونه عکس اسلاید و فیلم مربوطه به ارزشهای دینی و ملی زرتشتیان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری سلامی ایران

30-اعزام نماینده به ارگانها یا گرد هم آئی هائی که جهت هماهنگی و اتخاذ رویه واحد بین انجمن ها و سازمانها وکانون ها و باشگاههای زرتشتی استان یزد یا ایران تشکیل میشود.

ماده36-هیئت مدیره انجمن حق دارد در شرایط اضطراری که تشکیل جلسه ها به دلایلی ممکن نباشد هر قسمت از اختیارات انجمن را پس از تصویب حداقل 9 نفر اعضاء برای مدت معینی به یک یا چند تن از اعضای هیئت مدیره انجمن واگذار نماید .

ماده37-انجمن حق خرید و ثبت دادن کلیه ابنیه و اراضی اجتماعی (وابسته و متلق به) خویش و انجام کلیه تشریفات قانونی آنرا دارد .

ماده38-هیئت مدیره انجمن باید طرح خرید و فروش و تبدیل و توسعه کلیه املاک و منابع مالی جماعتی در اختیار انجمن را پس از تصویب نصف بعلاوه یکنفر از اعضای هیدت مدیره در دستور خاص مجمع همگانی قرار دهد تا پس از تصویب آنرا به مورد اجرا بگذارد.

ماده 39-هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه  انجمن در صورتی معتبر است که به تصویب مجمع همگانی و تائیدکمیسیون ماده 10 قانون احزاب رسیده باشد .

ماده 40-اقامتگاه قانونی هر کدام از اعضای هئت مدیره و تغییرات بعدی باید به اطلاع زرتشتیان محل و نیز استانداری یزد جهت اطلاع کمیسیون ماده 10 رسانیده شود .

ماده41-کلیه مدارک و اسناد تعهد آور نظیر چک ، اسناد مالی و بهادر ، برات و سفته ، قراردادهای مالی ، افتتاح حسابهای جاری ، پس انداز و سپرده با دو امضاء معتبر است . دو امضاء عبارتند از امضای رئیس یا نائب رئیس و امضای حسابدار انجمن در سایر موارد امضای رئیس کافی است و در غیاب او نائب رئیس می تواند امضاء نماید . در هر حال مهر انجمن الزامی است.

ماده42-کلیه درآمدها و دریافتهای انجمن باید بحساب بانکی انجمن واریز و از حساب بانکی برداشت و پرداخت گردد . مگر هزینه های ضروری دبیرخانه که از طریق تنخواه گردان انجام خواهد شد .

ماده43-انجمن دارای دفاتر روزنامه و کل است که مسئولین انجمن موظف هستند کلیه عملیات مالی اعم از درآمد و هزینه ها را در آن ثبت و ضبط نمایند و شرح و بیلان آنرا در پایان هر دوره از گردش انجمن جهت اطلاع کلیه زرتشتیان ذیربط منتشر نمایند .

فصل چهارم: انحلال انجمن :

ماده44-انحلال انجمن بنا به پیشنهاد بیش از 3/2(دو سوم) اعضای هیئت  مدیره انجمن و پس از طرح در مجمع همگانی فوق العاده و با رای و تصویب حداقل 4/3(سه چهارم)مجمع مذکور عملی بوده و با اطلاع استانداری یزد قابل اجرا است .

ماده45-چنانچه انجمن منحل شود کلیه دارائی منقول و غیرمنقول آن پس ازتسویه همه بدهی ها و وصول مطالبات که توسط هیئت پنج نفری تسویه منتخب مجمع همگانی فوق العاده (با اکثریت 3/2 دو سوم مجمع) صورت میگیرد به یکی از موسسات غیر انتفاعی فرهنگی یا خیریه رسمی داخل کشور (اولویت با موسسات زرتشتی دیگر است) واگذار میشود .

اساسنامه فوق پیرو تصوی مجمع همگانی فوق العاده مورخ 22/7/1367 در چهار فصل ، چهار بخش  ،چهل و پنج ماده و بیست و هشت تبصره مورد تصویب کمیسیون ماده 10 قانون حزاب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبل مصوب میباشد و لازم الاجرا است.

اسکرول به بالا