برگزاری آیین واج یشت گاهانبار “پیته شهم گاه” در آتشکده ورهرام یزد

آیین واج یشت چهره “پیته شهم گاه”، کهن آیینی ست که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چهره‌ی گاهانبار در جایگاه “یزشنگاه” یا “یشت خانه” آتشکده برگزار می شود.
دمیدن آفتاب، نشان از آغاز چهره‌ی گاهانبار دارد. هر چهره پنج روز است و با دمیدن آفتاب موبدان گرد سفره‌ای دیگر اوستا و گاهانبار می‌خوانند.
آیین واج یشت چهره “پیته شهم” در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برابر با اشتاد ایزد و شهریورماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۰۵:۰۰ بامداد در آتشکده ورهرام یزد با حضور همکیشان برگزار می گردد.
شایان ذکر است این آیین با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران تهران و یزد برگزار می شود.

اسکرول به بالا