برگزاری آیین واج یشت گهنبار “میدیوزرم گاه” در آتشکده ورهرام یزد

آیین واج یشت چهره “میدیوزرم گاه”، کهن آیینی ست که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چهره‌ی گاهانبار در جایگاه “یزشنگاه” یا “یشت خانه” آتشکده برگزار می شود.
دمیدن آفتاب، نشان از آغاز چهره‌ی گاهانبار دارد. هر چهره پنج روز است و با دمیدن آفتاب موبدان گرد سفره‌ای دیگر اوستا و گاهانبار می‌خوانند.
آیین واج یشت چهره “میدیوزرم” در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ برابر با خیر ایزد اردیبهشت ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۰۵:۰۰ بامداد در آتشکده ورهرام یزد با حضور همکیشان برگزار می گردد.
شایان ذکر است این آیین با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران تهران و یزد برگزار می شود.

 

گهنبار "میدیوزرم گاه"

اسکرول به بالا