نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد.

نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان یزد، پسین آدینه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ در تالار بزرگچمی برگزار شد.

این مجمع با حضور ۶۶ نفر از زرتشتیان ساکن محدوده انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد. در ابتدا مهنام خسرویانی، مدیر اجرایی دبیرخانه انجمن زرتشتیان یزد، به باشندگان خیرمقدم گفت. سپس هیات رئیسه مجمع با حضور اردشیر اردشیرپور، موبد رستم کاووسیان زاده و بهار بهشاد تشکیل شد. در ادامه، دکتر کورش رشیدی فرنشین گردش ۶۴ انجمن زرتشتیان یزد به سخنرانی پرداخت. خدابخش موبد، بازرس انجمن زرتشتیان یزد دیگر سخنران مجمع بود که به بخش هایی از درآمدها و هزینه های ترازنامه انجمن زرتشتیان یزد در سال ۱۴۰۱ نیز اشاره کرد. سپس آقایان جمشید بهشاد، خدابخش موبد و فرشید ناهید برای سمت بازرسی کاندیدا شدند و رای گیری به صورت کتبی انجام شد و پس از شمارش آرا، جمشید بهشاد با ۵۰ رای برای یک سال به عنوان بازرس انجمن زرتشتیان یزد انتخاب شد و خدابخش موبد با ۱۴ رای نیز به عنوان بازرس جانشین(علی البدل) تعیین شد.

اسکرول به بالا