رویداد ها

برگزاری آیین واج یشت گهنبار “میدیوزرم گاه” در آتشکده ورهرام یزد

آیین واج یشت چهره “میدیوزرم گاه”، کهن آیینی ست که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چهره‌ی گاهانبار در جایگاه “یزشنگاه” یا “یشت خانه” آتشکده برگزار می شود. دمیدن آفتاب، نشان از آغاز چهره‌ی گاهانبار دارد. هر چهره پنج روز است و با دمیدن آفتاب موبدان گرد سفره‌ای دیگر اوستا و گاهانبار می‌خوانند. آیین واج …

برگزاری آیین واج یشت گهنبار “میدیوزرم گاه” در آتشکده ورهرام یزد ادامه مطلب

گهنبار "میدیوزرم گاه"

آیین واج یشت گهنبار چهره ایاسرم گاه

آیین واج یشت چهره “ایاسرم گاه”، کهن آیینی ست که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چهره‌ی گاهانبار در جایگاه “یزشنگاه” یا “یشت خانه” آتشکده برگزار می شود. دمیدن آفتاب، نشان از آغاز چهره‌ی گاهانبار دارد. هر چهره پنج روز است و با دمیدن آفتاب موبدان گرد سفره‌ای دیگر اوستا و گاهانبار می‌خوانند. آیین واج …

آیین واج یشت گهنبار چهره ایاسرم گاه ادامه مطلب

اسکرول به بالا